Verhuizing TST-materialen

Vanaf april 2016 zijn de digitale taalmaterialen van de TST-Centrale niet langer ondergebracht bij de Nederlandse Taalunie, maar bij het Instituut voor de Nederlandse Taal. Lees meer...

Disclaimer

Gebruik van deze site en de daarmee verbonden internetsites, is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze sites (hierna tezamen: "de sites") betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande:

  • Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de sites, wordt door de instellingen uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.
  • Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van juistheid of volledigheid van de informatie welke op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden. De instellingen, alsmede de besturen en medewerkers van de instellingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die op de sites worden gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.
  • Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij de instellingen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.
  • De inhoud van de site mag enkel worden gebruikt voor niet-commerci├źle en/of priv├ędoeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van het Instituut voor de Nederlandse Taal.
  • Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van een der instellingen zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. De instellingen geven geen enkele garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.